DAHAB V1.0.4 – MINIMAL BLOG AND MAGAZINE GHOST THEME