KRYPTEX V1.1.0 – CRYPTOCURRENCY & MINING WORDPRESS THEME