SALUTATION V3.0.17 – THEMEFOREST RESPONSIVE WP + BUDDYPRESS